گیتار-کلاسیک

گیتار کلاسیک

-------------------------------------------------

ساز گیتار بعنوان سازی بسیار رایج که هم به صورت کلاسیک و هم کاربردهای رایج دیگر مطرح است پیوسته توسط هنرجویان از نخستین انتخاب ها بوده و همزمان با آن تعداد معلم و قطعات فراوان گاهی موجب شده فرایند آموزش این ساز به شکل هدفمند در پیش گرفته نشود بنابراین در کنار معلم متخصص و توانمند هنرجو نیز نیاز به شرایط آموزشی و بستری دارد تا بتواند در آن نیازهای هنری و تکنیکال خود را مرتفع کند.
بهره مندی از الگوی استاندارد جهانی که با برنامه ریزی دقیق از منظر هنری و تکنیکی این مهم را پوشش بدهد موجب گشته تا هنرجو و استاد چشم انداز روشن خود را برای رشد هنری حفظ کنند.

سوالات

کانون موسیقی کوشا، در ساعات اداری، پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

    پروژه های مرتبط