فلوت

-------------------------------------------------

ساز فلوت بعنوان سازی بادی که فراگیری آن از سنین مختلف با انگیزه های متنوعی همراه است پیوسته در آموزش موسیقی در ایران جایگاهی ویژه داشته.

مسائل پیچیده موسیقایی از یک سو و درگیری جدی مقوله نفس و بدن از سوی دیگر موجب گشته برای آموزش این ساز نیاز به رویکردی جامع وجود داشته باشد

تا در آن به شکلی علمی و هدفمند تمام این مسائل دیده شده باشد و همزمان با آن بر اساس صلاح دید معلم و موقعیت هنرجو ژانرها و سبک های مختلف موسیقی برای رشد هنری هنرجو در اختیار باشد.

سوالات

کانون موسیقی کوشا، در ساعات اداری، پاسخگوی سوالات شما خواهد بود.

    پروژه های مرتبط